مرکز خدمات کارآفرینی آریانا

ایجاد، بهبود و توسعه کسب و کار

تقدیر نامه ها

جشنواره نشاط و امید

تقدیر نامه وزارت کار سال 98

تقدیر نامه وزارت کار سال 95

جشنواره کارآفرینی سال 95

جشنواره کارآفرینی سال 96

گواهی تدریس اتاق بازرگانی

گواهی تدریس نظام مهندسی

تقدیر نامه اداره کار

گواهی تدریس کامفار

گواهی مهارتهای تربیت مدرس

گواهی تدریس طرح کسب و کار