مرکز خدمات کارآفرینی آریانا

مستقر در پارک علم و فناوری

رضایت کارفرما

شرکت آریانا تلاش کرده است تا در همه مراحل مختلف فرآیند سرمایه گذاری ازایده تا اجرا درکنار سرمایه گذاران و کارآفرینان و پشتیبان آنان باشد.آریانا یکی از شرکتهای مشاور طرح توجیهی است که باحضور در مجامع علمی و تخصصی، اخذ گواهینامه های معتبر علمی و انجام پروژه های متنوع در زمینه های مشاوره ای و اجرایی شایستگی های خود را نشان داده است و اثبات حرفمان را هم میتوان از رضایت مشتریان دید.