مرکز خدمات کارآفرینی آریانا

مستقر در پارک علم و فناوری

گواهینامه ها و مجوز ها

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

پروانه فنی مهندسی

مجوز مرکز مشاوره و خدمات کار آفرینی

مجوز واحد فناور

گواهینامه انجمن مشاوران مدیریت ایران

گواهینامه صندوق نوآوری و شکوفایی

جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

مجوز برون سپاری طرح های بانک کشاورزی

مجوز شناسایی و رفع نیازهای فناورانه