مرکز خدمات کارآفرینی آریانا

مستقر در پارک علم و فناوری

نظارت

نظارت در لغت به معنای “مراقبت در اجرای امور”است و در عمل بررسی و اعمال روش های معین و مشخص به منظور تحقق اهداف تصویب کننده اعتبار و اقدامات اصلاحی برای پیش گیری از تکرار احتمالی انحرافات و دست یابی نتایج مورد نظر است. البته واژگان دیگری معادل یا مترداف با نظارت استفاده میشود از جمله پایش (monitoring) و مراقبت (surveillance) که هر کدام تعریف خودشان را دارند.

اهمیت نظارت

اهمیت نظارت تا حدی است که در کتاب های آسمانی نیز از این واژه استفاده شده است.همواره نظارت بر کلیه امور (حتی در جوامع پیشرفته صنعتی دارای فن آوری پیشرفت رایانه ای) عامل بسیار مهم تحقق اهداف پیش بینی شده در هر سازمان و نهاد به شمار می آید ماندد نظارت در بخش خدمات بهداشتی – درمانی ، عمرانی و … .


اهمیت نظارت به حدی است که در مواردی نیز الزام قانونی پیدا کرده ، به نحوی که در قانون محاسبات عمومی مصوب 1366(حساب های درآمد و هزینه های دولت ) و قانون برنامه و بودجه مصوب 1352/12/10 راجع به نظارت بر اجرای طرح های عمرانی ، ماده قانونی لحاظ شده و همچنین در ماده 135 از فصل دوزادهم قانون برنامه چهارم توسه کشور ، موضوع نظارت در بخش های کلان امور اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت درج گردیده ، همچنین در قانون اساسی کشورمان نیز به مقوله نظارت خبرگان در رابطه با رهبری نظام ، نظارت قوه ی مقننه بر همه امور جاری کشور پیرامون کارکرد وزارت خانه ها و سازمان ها ، نظارت در قوه مجریه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت میگیرد.