مرکز خدمات کارآفرینی آریانا

مستقر در پارک علم و فناوری

واحد نمونه فني مهندسي کشور